Mirosław Grudzień - urodzony w 1951 r. w Starachowicach, dzieciństwo spędził w Kraśniku Fabrycznym i w Sandomierzu. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, magister filologii polskiej (1974 r.). W czasach studenckich współzałożyciel, współscenarzysta, autor songów teatralnych i aktor studenckiego zespołu teatralnego „Grupa Provisorium” w Lublinie.

 

Od początku lat 70tych ubiegłego stulecia związany z kręgami opozycji antyreżimowej, brał udział w jednej z pierwszych prób założenia w Lublinie konspiracyjnego wydawnictwa. Asystenturę w Zakładzie Filozofii Kultury UMCS i przygotowania do doktoratu przerwały perturbacje polityczne 2.połowy lat 70-tych, które doprowadziły do przesilenia politycznego i powstania niezależnych związków zawodowych w 1980 r., w czym brał czynny udział. Pracował w różnych zawodach, głównie jako nauczyciel i tłumacz, parał się też dziennikarstwem. Mieszkał przy tym w różnych miejscowościach, na wsi i w mieście ─ najdłużej w Lublinie. Obecnie mieszka w Stalowej Woli. Poliglota, jest długoletnim tłumaczem przysięgłym języka angielskiego.

Członek nadsańskiego Stowarzyszenia Literackiego WITRYNA z siedzibą w Stalowej Woli, działającego głównie na obszarze dawnej Ziemi Sandomierskiej. Poeta i eseista, krytyk literacki, publicysta czasopism kulturalnych. Pisuje wiersze, przekłady poetyckie, eseje i artykuły historyczne. Debiutował wierszem w lubelskiej "Kamenie" w 1972 r. Publikował w latach 70-tych w lubelskiej "Kamenie", w warszawskim czasopiśmie studenckim "Merkuriusz" (1976r.),w lubelskich mini antologiach młodych poetów "Gdzie jabłonie słodkopienne" oraz "Oko, anioł, krzyk" (1981 r.). Podczas stanu wojennego pisywał wiersze podziemne, anonimowo lub pod pseudonimem, jeden z nich trafił do wydanego w podziemiu "Śpiewnika wojny polsko-jaruzelskiej". W latach 90-tych publikował wiersze i przekłady, oraz pisywał artykuły w warszawskim internetowym magazynie kulturalnym "Phalanx". We współpracy z lokalnymi chórami dokonywał przekładów pieśni chóralnych z języka angielskiego i niemieckiego.
Publikował swoje utwory i przekłady literackie w czasopismach "Ulotna przestrzeń", "Nadwisłocze", "Nasz Dom Rzeszów", "Sztafeta"; przekłady poezji rosyjskojęzycznej w czasopiśmie "Lublin"; eseje historyczne i krytycznoliterackie w czasopismach "Mówią Wieki", „Przegląd Prawosławny”, „Zesłaniec”.
Miłośnik i badacz historii, kultur i literatur narodów słowiańskich. Zamieszczał w czasopismach swoje przekłady utworów wielkiej księżny kijowskiej Gertrudy Mieszkówny (z łaciny), Omara Chajjama (Iran), Lalli (Kaszmir), Anny Achmatowej i Borysa Pasternaka (Rosja), Aleksandra Minnulina (Tatarstan), Wiaczesława Ar-Sergi (Udmurcja), Ryhora Baradulina (Białoruś), Liny Kostenko (Ukraina), Mileny Burčul-Mrkela (Serbia), Williama B. Yeatsa (Irlandia).
Bibliofil, miłośnik sztuki, amatorski zbieracz folkloru, szczyci się sporym księgozbiorem.