Z góry


Anioł rozkłada skrzydła
zamyka płonącą czytankę
w nocy
która się rozprzestrzenia
wszędzie dookoła

Przygotowany by położyć się
pod czułym ramieniem

Czasownik niedokończony
z kryształową igłą
drży w zimnym legowisku
dawno temu owinięte
przez dziecko

Z góry go wyciąga
podpalony

Poprzez niebiańską bramę

pod twardymi stopami
by go zostawić

 

Biografia/Biografija

 

Jovica Tasevski-EternijanJovica Tasevski-Eternijan- urodzony 25. lipca 1976 r. w Skopje (Macedonia). Pracę magisterską obronił na Wydziale Filologicznym „Blaže Koneski”- Skopje, na katedrze powszechnej i komparatywnej literatury. Autor książek: : "Нешто се слуша" (poezja, 1995 r.), "Визии. Глагол" (poezja, 1997 r.), "Веда" (poezja, 1998 r.), "Постојното, плимата" (krytyka literacka, eseje i studia, 2000 r.), "Клатно" (poezja, 2001 r.) и "Небесни стражи" (poezja, 2004 r.). Z Mają Apostoloską dokonał wyboru macedońskiej współczesnej poezji z motywami biblijnymi, religijnymi oraz apokryfowymi, który ukazał się jako numer monograficzny (11. 12. 2000 r.) w czasopiśmie literacko -kulturowo-artystycznym "Стремеж"-Prilep. Ułożył antologię najmłodszej poezji macedońskiej "Неидентификувана небесна дојка" (2001 r.). Opublikował unikatowy manifest integrujący nurty literackie. Publikuje poezje, recenzje i tłumaczenia w periodykach. W 2006 r. opublikował książkę „Посоки и огледи“ (krytyka literacka, eseje, studia). Poezję publikował w kilku antologiach oraz przekładano ją na wiele języków. Członek Stowarzyszenia Literatów Macedońskich. Pracuje w NUB „Św. Klemens Ochrydzki”- Skopje.

Јовица Тасевски - Етернијан е роден на 25 златец 1976 година во Скопје. Дипломира на Филолошкиот факултет "Блаже Конески" - Скопје, на Катедрата за општа и компаративна книжевност. Автор е на книгите: "Нешто се слуша" (поезија, 1995 год.), "Визии. Глагол" (поезија, 1997 год.), "Веда" (поезија, 1998 год.), "Постојното, плимата" (книжевни критики, есеи и студии, 2000 год.), "Клатно" (поезија, 2001 год.) и "Небесни стражи" (поезија, 2004 год.). Со Маја Апостолоска го приредија изборот од современата македонска поезија со библиски, религиозни и апокрифни мотиви што излезе како тематски број (11. 12. 2000 год.) на списанието за литература, култура и уметност "Стремеж" - Прилеп. Ја состави и антологијата на најмладата македонска поезија "Неидентификувана небесна дојка" (2001 год.). Го објави прото-манифестот на интегралистичкото книжевно струење. Во периодиката објавува поезија, книжевни критики и препеви. Во 2006г. Ја објавува својата „Посоки и огледи“ (книжевни критики, есеи и студии). Неговата поезија е застапувана во неколку антологии и објавувана е на повеќе јазици. Член е на Друштвото на писателите на Македонија. Работи во НУБ "Св. Климент Охридски" - Скопје.