FUNDACJA ROZWÓJ

 

KRS 0000889279

NIP 6842660094

REGON 388444733

Adres siedziby: Nadbrzeżna 1, 38-450 Dukla, Polska

Forma prawna: Fundacja

Data rejestracji: 19 marca 2021 r.

...

Celem naszej fundacji jest:
integracja i wspieranie działań: instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych. Przedsiębiorców i osób fizycznych, atakże obrona praw człowieka poprzez działania na rzecz: 
1) działania na rzecz zmian mających na celu zapewnienie obywatelom, równych szans w ich rozwoju intelektualnym, zawodowym, społecznym i kulturalnym oraz pełnym korzystaniu z praw obywatelskich; 
2) bezpieczeństwa i porządku publicznego, rozwoju samorządności, oświaty, kultury, ochrony zdrowia oraz podnoszenia dostępności i poprawy standardów funkcjonowania pozostałych usług publicznych.
 3) rozwój przedsiębiorczości oraz aktywizację zawodową i życiową oraz przeciwdziałanie bezrobociu i zapobieganie różnym formom wykluczenia społecznego 
4) promocji i organizacji wolontariatu 
5) promowania i propagowania produktów ekologicznych, tradycyjnych. Zapewnienie ich jak najwyższej jakości 
6) rozwój sektora przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie ekonomii społecznej 
7) działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
8 ) współpracy i integracji inicjatyw, ruchów, społeczeństw obywatelskich i państw z innymi podmiotami prawa międzynarodowego; 
9) budowania partnerstwa pomiędzy rzecząpospolitą Polską a innymi państwami, a także pomiędzy obywatelami tych państw; 
10) działania na rzecz rozwoju inicjatyw, ruchów i społeczeństw obywatelskich w oparciu o doświadczenia transformacji systemowej rzeczypospolitej Polskiej oraz wartości i standardy funkcjonowania życia publicznego w państwach członkowskich unii europejskiej; 
11) rozwoju struktur i działań służących pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji, negocjacji, facylitacji, moderacji, dialogu i komunikacji społecznej, umacniania praw człowieka. 
12) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem spolecznym W tym w szczególności osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, uchodźców. 
13) realizacji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, krajowej i międzynarodowej 
14) integracja społeczna i zawodowa społeczności lokalnej.