Јагода  Кљаиќ

ЕГО

О, да, треба да се каже се
како егото
би било сито до судниот ден
зашто тоа е единствено сигурно
што вечно останува твое
и тогаш кога ќе те напуштат спомените
и ќе мислиш за мене
оти сум домашно милениче
што одамна си го уништил
и кога нема да знаеш
колку зими си просанкал
и ќе заборавиш да ги помешаш
сите мажи и жени
во нашите одброени животи
ќе ти звони само злочестото ехо
на одамна саканото ехо
и кога земјата ќе преземе се што е твое
ќе го врати егото наместо спомени.


Препев на македонски:
Васил Тоциновски


EGO

O,  da,  potrebno  je  sve  reći  
kako  bi  ego  
do  sudnjega  dana  nahranjen  bio
jer  on  je  jedino  sigurno
što  zauvijek  ostaje  tvoje
čak  i  onda  kad  te  napuste  uspomene
i  za  mene  pomisliš  
da  sam  kućni  ljubimac
što  odavno  si  ga  satr'o
i  kad  ne  budeš  znao
koliko  si  zima  prosanjkao
i  zaboraviš  izmiješati
sve  muškarce  i  žene
u  našim  zbrojenim  životima
zvonit  će  ti  samo  zluradi  eho
na  davno  zavoljeni  ego
i  kad  zemlja  sve  tvoje  preuzme
vratit  će  ego  umjesto  uspomene.