Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

O nas

Szanowni.....

Dziękujemy, że odwiedziliście nas, dziękujemy, że jeszcze raz nas odwiedzicie....

Oto strona troszkę słowiańska, troszkę europejska, troszkę wasza, troszkę nasza. Prezentuję Państwu moje przekłady dzieł polskich, serbskich, chorwackich i odrobinę macedońskich, słoweńskich i bułgarskich autorów. Obecnie na język rosyjski przekładają: Irina Gusiewa z Moskwy (Rosja), Tatiana Nałobina z Brześcia (Białoruś) oraz Grzegorz Michałowski z Białej Podlaskiej (Polska). Na język bialoruski Aleś Jemialianau z Mińska (Białoruś) i Алены Усцілоўскай z Berezy (Białoruś). Na język słoweński Franjo Frančič z Sečovlja (Słowenia), a z bułgarskiego na serbski i macedoński i odwrotnie przekłada Ivan Topalski z Blagoevgradu (Bułgaria). Wiersze na język rusiński i ukraiński przełożył Roman Gocz z Zyndranowej (Polska) , a na rusiński i słowacki protojerej ThDr. Peter Soroka z Osadne (Słowacja). Z serbskiego na macedoński również przekłada Prof. Vasil Tocinovski z Rijeki (Chorwacja). Na język serbski także tłumaczą Vesna Denčić z Belgradu (Serbia), Maja Šljivančanin z Nikšiću (Czarnogóra) i Goran Laz z Nišu (Serbia). Z języka chorwackiego, białoruskiego, ukraińskiego i rosyjskiego przekłada Mirosław Grudzień z Lublina (Polska).

Reszty Państwo sami się dowiedzą.

Dzięki Sawie za prowadzenie strony i pomysł!

Zapraszam !

Olga Lalić-Krowicka

 

Poštovani...

Hvala što ste navratili, hvala što ćete opet navratiti kod nas... Ovo je stranica malo slavenska, malo evropska, malo naša, malo vaša. Predstavljam vam na njoj  moje prevode poljskih, srpskih, hrvatskih i malčice makedonskih, slovenskih i bugarskih autora. Na ruski jezik prevode Irina Guseva iz Moskve (Rusija), Tatjana Nalobina iz Bžešća (Bijelorusija) i Gžegož Mihalovski iz Bjale Podlaske (Poljska). Na bijeloruski jezik prevode Aljoša Jemjaljanau iz Minjska (Bijelorusija) Алены Усцілоўскай iz Bereze (Bijelorusija). Na slovenski jezik prevodi Franjo Frančič iz Sečovlja (Slovenija), a sa bugarskoga na srpski i makedonski i obratno Ivan Topalski iz Blagoevgrada (Bugarska). Pjesme na ukrajinski i rusinski preveo je Roman Goč iz Zindranove (Poljska), a na slovački i rusinski protojerej ThDr. Peter Soroka iz Osadna (Slovačka). Sa srpskog na makedonski takođe prevodi Prof. Vasil Tocinovski iz Rijeke (Hrvatska). Na srpski jezik isto prevode Vesna Denčić iz Beograda, Maja Šljivančanin iz Nikšića i Goran Laz iz Niša. Sa hrvatskog, bijeloruskog, ukrajinskog i ruskog prevodi Miroslav Gruđen iz Lublina (Poljska).

Ostalo ćete otkriti sami.

Hvala Savi na vođenju sajta i ideji!

Pozivam!

Olga Lalić-Krowicka

 

Уважаемые …


Благодарим  за то, что Вы нас посещаете, что еще не раз посетите нас…
Это сайт немного славянский, немного европейский, немного Ваш, немного наш. Представляю Bашему вниманию мои переводы произведений польских, сербских, хорватских и нескольких македонских, также словенских и бол-гарских авторов.
В настоящее время на русский язык переводят: Ирина Гусева из Москвы (Россия), Татьяна Налобина из Бреста (Беларусь), Гжегож Михаловский из Бялой Подляски (Польша). На белорусский язык: Алесь Емельянов из Минска и Алена Устиловская из Березы (Беларусь). На словенский язык - Франьо Франчич из Sečovlja (Словения), а с болгарского на сербский и македонский (и обратно) переводит Иван Топальский из Благоевграда (Болгария). Стихотворения на старорусский и украинский перевел Роман Гоч из Зындрановой (Польша), а на старорусский и словацкий – протоиерей д-р богосл. Петер Сорока из Осадне (Словакия). С сербского на македонский также переводит проф. Василь Тоциновский из Рийеки (Хорватия). На сербский также переводит Vesna Denčić из Белграда (Сербия), Maja Šljivančanin из Nikšić u (Черногория) и Горан Лаз из Niš (Сербия). С хорватского, белорусского, украинского и русского языков переводит  Мирослав Грудзень из Люблина (Польша).
Остальное Вы узнаете сами. И спасибо Саве за техническое обеспечение сайта и замысел!
 

Приглашаю

Ольга Лялич-Кровицкая.

 

Почитувани,
 
Благодарам што навративте, благодарам што пак ќе дојдете кај нас... Оваа страница е малку словенска, малку европска, малку наша, малку ваша... На неа Ви ги претставуваме моите преводи на полски,српски, хрватски и по малку на македонски, словенечки и бугарски автори. На руски јазик преведуваат Ирина Гусева од Москва (Русија), Татјана Малобина од Бжешка (Белорусија) и Гжегож Михаловски од Бјале Подласке (Полска). На словенечки преведува Фрањо Франчич од Сечовље (Словенија), а од бугарски на српски и на македонски и обратно Иван Топалски од Благоевград (Бугарија). Песните на украински и на руски ги преведе ТхДр Петер Сорока од Осадна (Словачка). Од српски и хрватски на македонски исто така, преведува проф. д-р Васил Тоциновски од Риека (Хрватска). На српски јазик исто така, преведуваат Весна Денчиќ од Белград, Маја Шљиванчанин од Никшиќ и Горан Лаз од Ниш. Од хрватски, белоруски, украински и руски преведува Мирослав Груген од Лублин (Полска).
 

 

Уважаеми!

Благодаря ви, че ни посетихте; благодаря ви и че пак ще ни посетите… Тази страница е малко славянска, малко европейска; малко наша, малко ваша. Представям ви тук своите преводи на полски, сръбски, хърватски и мъничко македонски, словенски и български автори. На руски език превеждат Ирина Гусева от Москва (Русия), Татяна Налобина от Брест (Белорусия) и Гжегож Михаловски от Бяла Подляска (Полша). На белоруски език превеждат Алеш Йемялянау от Минск (Белорусия), Алена Усцилоуская от Берьоза (Белорусия). На словенски език превежда Франьо Франчич от Шечовле (Словения), а от български на сръбски и македонски, както и обратно, Иван Топалски от Благоевград (България). Стиховете на украински и русински превежда Роман Гоч от Зиндранова (Полша), а на словашки и русински протойерей дтн Петер Сорока от Осадно (Словакия). От сръбски на македонски също така превежда проф. Васил Тоциновски от Риека (Хърватска). На сръбски език превеждат още Весна Денчич от Белград (Сърбия), Мая Шливанчанин от Никшич (Черна гора) и Горан Лаз от Ниш (Сърбия). От хърватски, белоруски, украински и руски превежда Мирослав Груджен от Люблин (Полша).

Останалото ще откриете сами.

И благодаря на Сава за поддръжката на страницата и за идеята!

Заповядайте!

Олга Лалич-Кровицка

Dodatkowe informacje